Corporació

L'ajuntament és una corporació formada pels regidors electes. El nombre de representants polítics en la corporació depén del tram de població de cada municipi. Està presidida per l'alcalde o alcaldessa, que és elegit d'entre els membres de la corporació una vegada constituïda, i compta amb diversos òrgans de govern sent el plenari el que reuneix a la totalitat dels components de la corporació.

Per a la legislatura 2019-2023, la Corporació Municipal de Ròtova està formada per 9 regidors i regidores, inclosa l'Alcaldia-Presidència, que representen a dos grups polítics municipals diferents:

Grup Municipal Compromís per Ròtova: 5 regidors i regidores.
Grup Municipal Partit Popular: 4 regidors i regidores.