Contractes i encàrrecs formalitzats

Tots els contractes i els encàrrecs a mitjans propis, amb indicació de l'objecte, tipus, duració, import de licitació i d'adjudicació, procediment utilitzat per a la seua celebració, instruments a través dels que, en el seu cas, s'ha publicitat, nombre de licitadors participants en el procediment i identitat de la persona o entitat adjudicatària, així com les modificacions, els desistiments i les renúncies. Així mateix, es publicaran les pròrrogues dels contractes o els encàrrecs i els procediments que han quedat deserts, els supòsits de resolució de contracte o declaració de nul·litat, així com els casos de possibles revisions de preus i cessió de contractes. La publicació relativa als contractes menors es realitzarà, almenys, trimestralment. També es donarà publicitat a la subcontractació, indicant la identitat dels subcontractistes, l'import de cada subcontractació i el percentatge en volum que cadascuna supose sobre el total del contracte.